اخبار روز 1393/3/26
برگزاری کارگاه شیوه ارتباط باجوانان برگزاری کارگاه شیوه ارتباط باجوانان هفتمین کارگاه معاونت فرهنگی در 3 ماه اول در تاریخ 24/03/93 در محل سالن G6 ساختمان قدس برگزار شد.