اخبار روز 1393/3/21
دوره های فرهنگی آموزشی سه ماهه دوم دوره های فرهنگی آموزشی سه ماهه دوم قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و اساتید گرامی جدول سه ماهه دوم دوره های آموزشی ـ فرهنگی اساتید به شرح ذیل میباشد؛