اخبار روز 1393/3/18
کارگاه سبک زندگی در محل سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد کارگاه سبک زندگی در محل سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد کارگاه سبک زندگی از سری کارگاههای فرهنگی برگزار شده به همت معاونت فرهنگی در محل سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.