اخبار روز 1393/3/4
چگونه حافظه مان را تقویت کنیم؟ چگونه حافظه مان را تقویت کنیم؟ در احادیث اسلامی رهنمودهای ارزنده ای در ارتباط با پیشگیری از فرسودگی نیروی عقل و قدرت حافظه وجود دارد. هر چند به دلیل قطعی نبودن سند برخی از آنها بی نیاز از بررسی های فنی و علمی نیستند.
برگزاری دوره ی چهارساعته نقد عرفانهای نوظهور برگزاری دوره ی چهارساعته نقد عرفانهای نوظهور دوره ی چهارساعته نقد عرفانهای نوظهور – بامحوریت نقد و بررسی عرفان حلقه – روزچهارشنبه 31/02/93 برگزار شد.