اخبار روز 1393/2/27
دومین دوره آموزشی- فرهنگی در سال 93 دومین دوره آموزشی- فرهنگی در سال 93 دومین دوره آموزشی- فرهنگی در سال 93 با عنوان "درآمدی بر اقتصاد مقاومتی" توسط آقای دکتر خوش چهره(نماینده استان تهران در مجلس هفتم، استاد اقتصاد دانشگاه تهران) برگزار شد.