اخبار روز 1393/2/20
اولین دوره آموزشی ـ فرهنگی معاونت فرهنگی اولین دوره آموزشی ـ فرهنگی معاونت فرهنگی اولین دوره آموزشی ـ فرهنگی معاونت فرهنگی (ویژه اساتید و اعضای هیئت علمی) در سال 1393 برگزارشد.