اخبار روز 1393/2/7
اولین جلسه شورای معاونین در سال 93 اولین جلسه شورای معاونین در سال 93 اولین جلسه شورای معاونین دانشجویی ـ فرهنگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران روز شنبه 6/2/93 در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه از ساعت 14 الی 16 برگزار شد.