اخبار روز 1393/2/3
قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و اساتید گرامی قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و اساتید گرامی جدول دوره های آموزشی ـ فرهنگی سه ماهه اول سال 1393 معاونت فرهنگی جهت استحضار اساتید گرامی به شرح زیر میباشد:
پیوند خرد و اسطوره در هفت خوان پهلوانان پیوند خرد و اسطوره در هفت خوان پهلوانان گذار از مراحل دشوار و پشت سر نهادن سختی ها برای رسیدن به آرمانی بزرگ، در شاهنامه فراوان دیده می شود. در این میان هفت خوان رستم و اسفندیار از نمونه های برترند.