اخبار روز 1393/1/26
حکمت در شاهنامه 3 حکمت در شاهنامه 3 در شاهنامه زنان اغلب کارکردی مثبت و زاینده دارند، ولی زنانی هم با چهره ای پلید، ویرانگر و فریبنده ظاهر می شوند که هدف آن ها فریفتن شهریاران و قهرمانان است. این زنان که پلیدی و فریبندگی خود را از جهی به ارث برده اند در نهایت خود نیز نابود می شوند. در رأس آنان سودابه قرار دارد.
حکمت در شاهنامه 3 حکمت در شاهنامه 3 در شاهنامه زنان اغلب کارکردی مثبت و زاینده دارند، ولی زنانی هم با چهره ای پلید، ویرانگر و فریبنده ظاهر می شوند که هدف آن ها فریفتن شهریاران و قهرمانان است. این زنان که پلیدی و فریبندگی خود را از جهی به ارث برده اند در نهایت خود نیز نابود می شوند. در رأس آنان سودابه قرار دارد.
حکمت در شاهنامه 3 حکمت در شاهنامه 3 در شاهنامه زنان اغلب کارکردی مثبت و زاینده دارند، ولی زنانی هم با چهره ای پلید، ویرانگر و فریبنده ظاهر می شوند که هدف آن ها فریفتن شهریاران و قهرمانان است. این زنان که پلیدی و فریبندگی خود را از جهی به ارث برده اند در نهایت خود نیز نابود می شوند. در رأس آنان سودابه قرار دارد.