اخبار روز 1393/1/23
حجکم مقبول، سعیکم مشکور حجکم مقبول، سعیکم مشکور جناب آقای دکتر باقرزاده - مدیریت محترم فرهنگی
مربع راهبردی سال ۹۳ مربع راهبردی سال ۹۳ ترکیب نام سال ۹۳ یک چهارضلعی مفهومی را تشکیل داده است. دو ضلع از این مربع موضوعاتی کلان (اقتصاد و فرهنگ) و دو ضلع دیگر موضوعات خردتری (عزم ملی و مدیریت جهادی) است