اخبار روز 1393/1/20
شوخی زیاد ممنوع! شوخی زیاد ممنوع! برخی از عوال زوال عقل و خرد آدمی!