اخبار روز 1392/11/28
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی بدینوسیله به استحضار می رساند معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد کارگاه آموزشی تحت عنوان « خداشناسی از منظر امیرالمؤمنین (ع)» ویژه اعضای هیات علمی با احتساب امتیاز فرهنگی برگزار نماید.