اخبار روز 1392/11/26
اسامی اعضای محترم هیات علمی شرکت کننده در کارگاههای فرهنگی اسامی اعضای محترم هیات علمی شرکت کننده در کارگاههای فرهنگی قابل توجه اساتید محترمی که در کارگاههای آموزشی ـ فرهنگی مورخ: 5/11/92 * 6/11/ 92 * 13/11/92 * 20/11/92
کارگاه ضرورت جریان سازی و نوآوری در آموزش کارگاه ضرورت جریان سازی و نوآوری در آموزش جلسه راس ساعت 13 برگزار شد که حجت السلام رحمانی در آن به سخنرانی پرداختند...