اخبار روز 1392/11/23
برگزاری کارگاه آموزشی ـ فرهنگی «آشنایی با علوم  دفاع مقدس » برگزاری کارگاه آموزشی ـ فرهنگی «آشنایی با علوم دفاع مقدس » معاونت فرهنگی در نظر دارد کارگاه آموزشی ـ فرهنگی «آشنایی با علوم دفاع مقدس » برای اساتید محترم برگزار نماید.