اخبار روز 1392/11/12
کارگاه با موضوع پیوست فرهنگی استاد دکتر بنیانیان کارگاه با موضوع پیوست فرهنگی استاد دکتر بنیانیان کارگاه پیوست فرهنگی توسط جناب آقای دکتر بنیانیان از اعضای شورای انقلاب فرهنگی در روز چهارشنبه مورخ 9/11/92 از ساعت 13 لغایت 16:30 در سالن اجلاس طبقه نهم سازمان مرکزی برگزار گردید.