اخبار روز 1392/11/7
جلسه دوم کارگاه با موضوع مخاطب شناسی و مخاطبین امروز چه ویژگی هایی دارند؟ جلسه دوم کارگاه با موضوع مخاطب شناسی و مخاطبین امروز چه ویژگی هایی دارند؟ جلسه در روز یکشنبه مورخ 6/11/92 جلسه راس ساعت 13 با حضور استاد خجسته برگزار شد.