اخبار روز 1392/11/2
آخرین جلسه کارگاه برنامه ریزی فرهنگی آخرین جلسه کارگاه برنامه ریزی فرهنگی آخرین جلسه کارگاه برنامه ریزی فرهنگی در تاریخ 25/10/92 از ساعت 1 الی 5 برگزار گردید.