اخبار روز 1392/10/22
برنامه ریزی فرهنگی جلسه چهارم برنامه ریزی فرهنگی جلسه چهارم در این جلسه گه چهارشنبه مورخ 18/10/92 برگزار شد ابتدا دکتر رازنهان از اساتید حاضر خواستند مباحثی که برای آنها به عنوان دغدغه فرهنگی می باشد در برگه ای نوشته و به اطلاع دیگران برسانند .