اخبار روز 1392/10/18
چهارمین جلسه شورای معاونین فرهنگی چهارمین جلسه شورای معاونین فرهنگی جلسه شورای معاونین در روز دوشنبه 16 دی 92 در محل جلسات ساختمان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد؛ اهم مطالب مطرح شده در جلسه مذکور عبارتند از: · لزوم توجه به نرم افزار استاد مشاور دانشگاه کرمان · لزوم توجه به آسیب شناسی طرح استاد مشاور قبل از اجرا