اخبار روز 1392/10/8
کارگاه سوم برنامه ریزی فرهنگی کارگاه سوم برنامه ریزی فرهنگی کارگاه سوم برنامه ریزی فرهنگی ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 04/10/92 در طبقه ششم سالن شورای معاونت پژوهشی تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا دکتر رازنهان به مرور مطالب هفته گذشته پرداختند در ادامه ایشان فرمودند: