اخبار روز 1392/9/30
جلسه دوم برنامه ریزی فرهنگی جلسه دوم برنامه ریزی فرهنگی کارگاه دوم برنامه ریزی فرهنگی ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 27/09/92 در طبقه ششم سالن شورای معاونت پژوهشی تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا دکتر رازنهان به مرور مطالب هفته گذشته پرداختند در ادامه....