اخبار روز 1392/9/25
کارگاه آموزشی برنامه ریزی فرهنگی کارگاه آموزشی برنامه ریزی فرهنگی کارگاه آموزشی برنامه ریزی فرهنگی به صورت 5 جلسه 4 ساعته می باشد که اولین کارگاه آموزشی برنامه ریزی فرهنگی با امتیاز فرهنگی جهت هیات علمی در روز چهارشنبه توسط آقای دکتر رازنهان از اساتید شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالن G6 طبقه همکف سازمان مرکزی برگزار گردید.