اخبار روز 1392/8/19
اولین جلسه شورای هم اندیشی تشکلهای اساتید اولین جلسه شورای هم اندیشی تشکلهای اساتید اولین جلسه شورای هم اندیشی تشکلهای اساتید با حضور معاونت محترم فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.