اخبار روز 1392/8/18
حکم انتصاب مدیریت محترم امور فرهنگی حکم انتصاب مدیریت محترم امور فرهنگی معاونت محترم فرهنگی جناب آقای دکتر پرویز آقای دکتر باقرزاده را به عنوان مدیر امور فرهنگی منصوب کردنند.