اخبار روز 1392/8/14
جلسه شورای معاونین فرهنگی جلسه شورای معاونین فرهنگی برگزاری جلسه شورای معاونین فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر پرویز عضو هیئات مرکزی کرسی های آزاد اندیشی جناب آقای دکتر پرویز عضو هیئات مرکزی کرسی های آزاد اندیشی معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت،آقای دکتر پرویز را به سمت (( عضو هیئات مرکزی کرسی های آزاد اندیشی)) منصوب کردند.