برگزاری جلسه تیم اضطراری دانشگاه و سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه، جلسه تیم اضطراری دانشگاه با سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر چهارشنبه 22 اسفند ماه در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
این جلسه که با حضور دکتر رستمیان رئیس ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه، دکتر عمادی مسئول تیم اضطراری ، دکتر باقرزاده مدیر فرهنگی و دبیر ستاد فعالیت های جهادی،دکتر برکتی مدیر مولفه های اجتماعی سلامت و دکتر نصیری رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر برگزار شد ابتدا توضیحات کوتاهی در مورد وظایف و نحوه کار سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و نیز تیم اضطراری دانشگاه ارائه شد و در ادامه دکتر نصیری با اشاره به اینکه در سال 97 سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر 470 کاراوان سلامت به مناطق محروم اعزام کرده است افزود: یکی از اهداف این سازمان عمق بخشی به فعالیت های درمانی جهادی است . وی در همین خصوص ادامه دادکه با توجه به فرمان مقام معظم رهبری در مورد محرومیت زدایی، اینکه صرفاً کاروان های سلامت و یا گروه های جهادی چند روزی در منطقه ای مستقر شوند و خدمات محدود ارائه دهند مشکلی حل نمی شود بلکه برای محرومیت زدایی لازم است یک منطقه انتخاب شده و  با کار و فعالیت چند ماهه یا چند ساله عوامل محرومیت در آن منطقه حذف شود یعنی در کنار کار درمانی باید عملیات های عمرانی، آموزش، فرهنگی و اشتغال زایی نیز انجام شود تا پس از خارج شدن گروه های جهادی و قطع کمک های آنها مردم بتوانند به طور مطلوب زندگی خود را تامین کنند.
وی افزود: در صورتی که اعضای کانون های جهادی و تیم اضطراری دانشگاه کد داوطلبی هلال احمر دریافت کنند این سازمان می تواند برای تأمین دارو، تجهیزات و لجستیک فعالیت های جهادی به کانون های جهادی کمک کند. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر پیشنهاد کرد یک منطقه با اهداف مشخص و مراحل کار و نوع کار مشخص با توافق دانشگاه و سازمان به عنوان نمونه انتخاب و با همکاری مشترک محرومیت زدایی شود و پس از ارزیابی به عنوان یک روش محرومیت زدایی با همکاری مشترک سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و دانشگاه های علوم پزشکی ارائه شود.
دکتر نصیری در مورد همکاری با فعالیت های جهادی کانون ها و سایر گروه های جهادی فعال در دانشگاه نیز افزود: دکتر عمادی از پیشکوستان فعال سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر است و هر فعالیت که مورد تایید ایشان واقع شود مورد تایید سازمان نیز هست و ما با تایید ایشان با فعالیت جهادی همکاری خواهیم نمود.
گزارش: علی فصیحی
عکس: حسین میری


   1397/12/25 11:32     
  
تعداد بازدید :  189