بازدید از رقبات موقوفه مرحوم بهرامی واقف بیمارستان کودکان بهرامی
به گرازش روابط عمومی معاونت فرهنگی، مرحوم منشی باشی بهرامی از افراد نیکوکار دوره قاجار بوده که تصمیم به احداث درمانگاهی جهت درمان کودکان گرفت . بدین منظور ایشان در تاریخ 1337 دوقطعه زمین به دانشکده پزشکی جهت احداث درمانگاه مذکور تحویل داد که نهایتا سال 1342 پس از تجهیز افتتاح شد. همچنین ایشان رقباتی را جهت تامین هزینه های این بیمارستان کودکان وقف کردند که در وقفنامه به تفضیل ذکر شده است.
حسینی مدیر حقوقی دانشگاه و سعادت رئیس اداره خیرین ضمن بازدید از رقبات مذکور در تاریخ سه شنبه 28 خرداد، پیگیری های لازم را برای جاری شدن درآمدهای ناشی از این رقبات به بیمارستان جهت تامین هزینه های درمانی بیماران داشته اند که با بازدید از این ملک و پس از ارائه گزارشات لازم توسط وکیل واقف، در جریان اتمام پروژه مذکور قرار گرفتند.
ملک مذکور در واقع منزل مسکونی واقف بوده که در خیابان نوفل لوشاتو قرار دارد و  یکی از رقبات بیمارستان می باشد، با توجه به اینکه شهرداری منطقه آن محدوده را پهنه فرهنگ و هنر اعلام کردند، با پیگیری های وکیل واقف در اسفند ماه سال 1397 به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده و در حال حاضر در حال ترمیم و مرمت می باشد.
 امید است پس از اتمام کار بتوان منابع قابل توجهی از این رقبات جهت تامین هزینه های بیمارستان بهرامی برداشت شود.
خبر و عکس: شعله سعادت


   1398/3/29 16:06     
  
تعداد بازدید :  81

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: